Magyar Nyelvtudományi Doktori Program
Utoljára módosítva: 2016.01.11. 11:17:35

A Magyar Nyelvtudományi Doktori Program hírei:

A doktori program őszi témabemutató előadásainak időpontja: 2016. január 28., csütörtök, 14.00.  Helye: Dékáni Kistanácsterem (Múzeum krt. 4/A. 144). Minden doktorandusz és érdeklődő megjelenésére számítunk.

2015. szeptember 16-tól a Nyelvtudományi Doktori Iskola minden adminisztrációs ügyét Meggyesi Zsófia ügyintéző (meggyesi@caesar.elte.hu) intézi. A hivatalos dokumentumokat Bárdosi Vilmosnak, a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőjének ügyintézésre a Doktori Hivatalba Meggyesi Zsófia ügyintézőnek kell benyújtani.  A Francia Tanszéken a doktori ügyek intézése megszűnt.Nyelvtudományi Doktori Iskola – Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

 


A doktori program vezetője:
Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár (tnghu@hotmail.com, tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu)


Az alprogramok vezetői:

Fonetika és pszicholingvisztika: Gósy Mária egyetemi tanár (gosy.maria@nytud.mta.hu, gosy.maria@ btk.elte.hu)

Kognitív nyelvészet és stilisztika: Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár (tnghu@hotmail.com, tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu)

Leíró nyelvészet: Keszler Borbála professor emeritus (keszler.b@t-online.hu, keszler. borbala@btk.elte.hu)

Névtan: Farkas Tamás habilitált egyetemi docens (farkas.tamas@btk.elte.hu)

Nyelvtörténet: Korompay Klára nyugalmazott egyetemi docens (korompay.klara@btk.elte.hu)

Szociolingvisztika és dialektológia: Kiss Jenő professor emeritus (kiss.jeno@btk.elte.hu)


Információforrások:

– Az alprogramokat érintő konkrét kérdésekben az adott alprogramok vezetői,

– a programot érintő általános tanulmányi ügyekben Slíz Marianna Ilona egyetemi adjunktus, tanulmányi koordinátor (mariannsliz@gmail.com),

– általános szervezési és adminisztrációs ügyekben pedig az ELTE BTK Doktori Hivatala ad bővebb tájékoztatást.


A képzés helye: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A

 


Felvételi tudnivalók

 

A jelentkezés általános feltételei megtalálhatóak a kari honlapon. A felvételikre minden évben tavasszal kerül sor.

A doktori program külön feltételei:

– magyar szakos egyetemi végzettség (ettől kivételes, megokolt esetekben eltekintünk, például tudomány- és szakmaközi kutatási témák választása esetében)

– a nyelvészeti tárgyak eredményeinek legalább négyes (4,00) átlaga

Az általánosan kötelező dokumentumokon felül benyújtandó még:

– a szakdolgozat egy (bekötetlen) példánya és a hivatalos tanári bírálat másolata a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Titkárságára (Múzeum krt. 4/A, 240)

A felvételi:

A felvételi szóban zajlik, előre meghatározott olvasmánylista nincs. A felvételi során a jelentkezők a doktori iskola vezető oktatóiból álló bizottság előtt számot adnak szakmai tájékozottságukról, kutatási terveikről és tudományos céljaikról. Általános követelmény a kortárs nyelvtudomány irányzatainak, kutatási területeinek és tudományos fórumainak ismerete, tájékozottság a választott kutatási téma eredményeiben és szakirodalmában, a saját választott kutatási cél és terv ésszerű, kifejtő bemutatása, idegennyelv-tudás.

 


A doktori program felépítése


A képzés ideje: 6 félév.

Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180.

A program 3 részből épül fel: iskolarendszerű, tudományos és oktatási modulból.

A sikeres felvételit követően a doktoranduszok az első évben közös, magyar nyelvű kurzusokon vesznek részt, a második évtől pedig specializálódnak a választott szakterületüknek megfelelő alprogramok szerint.

Tanegységlista: a lap alján, csatolt fájlban.

 

Tudnivalók a nem iskolai tanegységekről:

A nem iskolai tanegységek, vagyis a tudományos és az oktatási modulok tanegységei (publikációk, előadások stb.) elfogadását a doktorandusz kezdeményezi, azt először a témavezető vagy az alprogramvezető ellenőrzi, ezután a doktorandusz kéri a programvezetőtől a tanegység jóváhagyását és aláírását.


Publikáció

Önálló vagy társzerzős, lektorált fórumon megjelenő nyomtatott vagy elektronikus tudományos közlemény tekintendő elfogadható publikációnak, a nyelvtudomány általános publikációs kritériumai szerint. Nem tekinthető tudományos közleménynek az ismeretterjesztő cikk, szócikk, fordítás és műfordítás, nem egyetemi/főiskolai tanköny, társalgási könyv és útiszótár.

Recenzió

A recenziót publikációnak tekintjük, ha túlmegy a puszta ismertetésen, azaz értelmező bírálatot tartalmaz a recenzens tudományos ismereteire támaszodva.

Konferencia-előadás

A konferencia-előadást magával a szöveggel és a jelentkezés elfogadásának vagy a részvételnek igazolásával, valamint a konferencia programjával (programfüzetével) kell dokumentálni.

Kiadványszerkesztés

Szerkesztési munkát tudományos művek (például konferencia-kiadványok, emlékkönyvek, szövegkiadások, intézeti, tanszéki kötetek) esetében fogadunk el. A szerkesztés korrektori és technikai szerkesztési munkavégzést is jelent.

Terepgyakorlat

A nyelvtudomány területén terepgyakorlat lehet a nyelvjárási, szociolingvisztikai (élőnyelvi) gyűjtés és adatfeldolgozás, a korpuszépítés. Az elismerés feltétele a gyűjtés szakszerűsége, a módszertan elvi és a gyakorlatban megvalósított pontossága, következetessége.

Oktatási segédanyag

Oktatási segédanyagnak tekintjük jegyzetek, tankönyvek, tankönyvrészletek, nyelvkönyvek szerkesztését, internetes weblapok készítését.

Oktatási tevékenység

A hallgató által tartott tanegység lehet szoros értelemben vett egyetemi/főiskolai szakóra is. A szakóra javasolt kreditértéke 8 kredit, a nyelvóráé 6 kredit. Az ELTE-n a Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv.) 44. § (5) a) bekezdésének megfelelően egy doktorandusz (akár ösztöndíjas, akár költségtérítéses) szemeszterenként két kurzust tarthat. E kurzusok megtartásához nem szükséges munkaszerződés, oktatási kredit jár érte, munkadíjat nem kaphat a doktorandusz. Doktorjelölt nem tarthat órát.

Témabemutató előadás

A hallgatóknak a 6. félév végén közös, konferenciaszerűen szervezett, nyilvános alkalmon kell beszámolniuk doktori témájukról. Előadásukban röviden be kell mutatniuk az értekezés témáját, a célokat, az elméleti keretet és az ezek eléréséhez választott módszereket, majd pedig egy részterületet alaposabban ki kell fejteniük. Ez utóbbi csak eddig még nem publikált, illetve publikálásra még el nem fogadott résztéma lehet. Az esemény megszervezéséről a doktori program tanulmányi koordinátora gondoskodik.

 


Fokozatszerzés

 

A fokozatszerzés menete:

– abszolutórium

– doktori szigorlat

– a doktori disszertáció benyújtása

– a disszertáció munkahelyi vitája, majd nyilvános megvédése

Ezek általános tudnivalói megtalálhatóak az ELTE honlapján, az Egyetemi Doktori Szabályzatban.


Doktori szigorlat a Magyar Nyelvtudományi Doktori Programban

A doktori szigorlat (vizsga) három tantárgyból áll; ezek közül egy a fő tantárgy (a doktorandusz által választott alprogram tematikájából), és kettő melléktárgy (a többi alprogram tematikájából). Választható tantárgyak: Fonetika és pszicholingvisztika, Kognitív nyelvészet, Leíró nyelvészet, Névtan, Nyelvtörténet, Szociolingvisztika és dialektológia.

A doktorandusz mindhárom témáját külön 5 oldalas tézisekben kidolgozza. A tézisek tartalmazzák az adott tudományos téma legfontosabb elméleti, módszertani és leíró eredményeit, valamint a sztenderd munkák mellett bemutatják az elmúlt tíz év hat legfontosabb tanulmányát vagy könyvét, közülük három idegen nyelvű, külföldi kiadású munkát, nem magyar szerzőtől.

A szigorlatozó doktorandusz a téziseket élőszóban, előadásszerűen mutatja be, számítógépes kivetítőn támogatva. Ezután kérdéseket tesznek fel a vizsgáztatók.

A doktorandusz a kijelölt vizsgáztató tanárral előzetesen konzultál a tárgyválasztásról.

A doktorandusz az elkészített téziseket a szigorlat időpontja előtt legkésőbb két héttel eljuttatja a programvezetőnek.

A doktori szigorlat az ELTE, az ELTE BTK és az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola érvényes szabályai szerint zajlik szigorlati bizottság előtt. A szigorlat nyilvános, a többi szigorlatozó jelenlétében történik.

A doktori disszertációnak az Egyetemi Doktori Szabályzatban nem említett részletesebb formai követelményeire a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet honlapján megtalálható tájékoztatóban foglalt szempontok az irányadók.

A munkahelyi vita rendje: itt olvasható.

A nyilvános védés feltételeinek és menetének a leírása az Egyetemi Doktori Szabályzatban található.

Aktuális és korábbi védések: a kari honlapon.

 

 

Félúton Konferencia

 

A doktori iskola hallgatóinak 2005 óta saját konferenciájuk van, melynek előadásai internetes és/vagy nyomtatott formában is megjelennek: http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/.

A Félúton Konferencia szervezői a doktori iskola mindenkori hallgatói közül kerülnek ki, tanári segítője Slíz Marianna Ilona egyetemi tanársegéd (mariannsliz@gmail.com). A konferencián bármely doktori iskola hallgatója, illetve még fokozatot nem szerzett doktorjelöltje részt vehet magyar nyelvű, nyelvtudományi témájú előadással. Az absztraktokat, valamint az előadásokból készült tanulmányokat a doktori iskola oktatói lektorálják.

PhD_TEL.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének honlapja, ArtCMS v. 2.0β