Üdvözöljük honlapunkon!
Utoljára módosítva: 2015.02.18. 12:18:22Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet


Cím: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A II. emelet

Telefon: +36 1 411-6700/5353, 5099        
E-mail: mnyfi@btk.elte.hu                        
š›

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a korábbi Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport jogutódjaként tevékenykedik, s a következő tanszékekből tevődik össze:  Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Finnugor Tanszék; Fonetikai Tanszék; Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék (korábban Központi Magyar Nyelvi Lektorátus); Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Mai Magyar Nyelvi Tanszék. A tanszéki tagolódás az intézetben oktatott és kutatott nyelvtudományi területeket követi.


Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatási színterei a következők: a magyar nyelv és irodalom alapszak nyelvmentor szakiránya, az alkalmazott nyelvészet mesterszak alap- és törzsképzése, valamint interkulturális nyelvészet szakiránya, a PhD-képzésben az interkulturális nyelvészet doktori program.

A Finnugor Tanszék az összehasonlító nyelvtudománnyal és az uráli nyelvekkel összefüggő ismereteket közvetíti, a magyar nyelv finnugorságát, illetőleg a finnugor népek irodalmát, művelődéstörténetét, országismeretét és történelmét tanítja valamennyi képzési szinten. (Tovább a tanszék honlapjára »»)

A Fonetika Tanszék általános és magyar fonetikai ismereteket, illetve tágabb értelemben vett beszédtudományt, valamint pszicholingvisztikát oktat. (Tovább a tanszék honlapjára »»)

A Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszék (korábban Központi Magyar Nyelvi Lektorátus) a magyar mint idegen nyelv oktatásának fő színtere, központja, ahol nemcsak a nem magyar anyanyelvűek magyartudásának az elmélyítése, hanem a magyar mint idegen nyelv szakosok képzése is folyik (BA-szinten minor szak, MA-szinten tanári mesterszak keretében).

A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék fő feladata a magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, leíró, történeti dialektológiai és névtani oktatás ellátása valamennyi képzési szinten. (Tovább a tanszék honlapjára »» )

A Mai Magyar Nyelvi Tanszék a leíró stúdiumok széles skálája oktatásának gazdája (leíró grammatika, helyesírás, retorika, kommunikációtan, stilisztika, kognitív nyelvészet, diskurzuselemzés, élőnyelvi kutatások, nyelvművelés, a nyelvtanoktatás módszertana). (Tovább a tanszék honlapjára »»)


š›


A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet a korábbi nem kredites, majd kredites osztatlan rendszerű, 2006 őszétől pedig a BA-képzés keretében elinduló magyar nyelv és irodalom szak egyik szakgazdája. A magyar alapszakos hallgatók számára öt szakirányt (észt, finn, finnugor, nyelvmentor, ügyvitel), az összes bölcsész alapszakos hallgató számára pedig kilenc diszciplináris minor szakot (magyar diszciplináris és tanári minor, magyar jelnyelv, magyar mint idegen nyelv, nyelv- és beszédtudomány, észt, finn, finnugor, szerkesztői ismeretek, ügyvitel) hirdet meg minden évben. A 2009 őszétől elinduló MA-képzés keretében három diszciplináris (magyar nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, finnugrisztika), valamint három tanári (magyartanár, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, magyar mint idegen nyelv tanár) mesterszakot gondoz. A közeljövőben tervezi  a nyelvtudomány mesterszak elindítását.

Az intézet az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül működő Magyar nyelvtudományi, Alkalmazott nyelvészeti és Uráli nyelvészet és nyelvek doktori programok gazdája is. PhD-hallgatóinak hagyományos, évenként megrendezett konferenciája a Félúton. (Tovább a doktori programok honlapjaira »»)

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben folyó kutatásokhoz több pályázat, valamint egy ELTE–MTA közös kutatócsoport (Geolingvisztikai Kutatócsoport) is kötődik. (Tovább a kutatócsoport honlapjára »»)

Emellett önálló kutatócsoportok, műhelyek, tudományos diákkörök, tútori és gyakornoki rendszer, valamint számos más fórum (pl. a sokéves hagyománnyal büszkélkedő több napos nyelvjárásgyűjtő utak, az újra megszervezésre kerülő Egyetemi Anyanyelvi Napok, karácsonyi és más ünnepi összejövetelek) biztosítják az oktatók és a diákság szakmai tevékenységeinek, együttműködésének kötöttebb és oldottabb színtereit.

Az Intézet rendszeresen szervez konferenciákat, több kiadványsorozata is megjelenik (pl. Névtani Értesítő, Budapesti Finnugor Füzetek, Uralisztikai Tanulmányok).


© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének honlapja, ArtCMS v. 2.0β